Klub kreativity Slunečnice

Stanovy

Stanovy spolku Klub kreativity Slunečnice, z.s.

 

I.

Název, sídlo a postavení spolku:

Název spolku zní Klub kreativity Slunečnice, z.s. ( dále též jen „klub“).

Spolek sídlí na adrese Nad Skálou 836, Velká Bystřice 783 53.

Klub je spolkem s celorepublikovou působností.

Klub je založen na dobu neurčitou.

II.

Činnost klubu a jeho účel

Účelem klubu je podpora zdravotně postižených osob a jejich rodin, péče o ně a snaha o jejich integraci do společnosti.

Za dosažením tohoto účelu klub získává dotace, granty a další příspěvky od státních, mezinárodních a jiných institucí a od dobrovolných dárců.

Klub za dosažením svého účelu vytváří v rámci své činnosti výrobky, které nabízí k prodeji při různých příležitostech.

Klub pracuje se zdravotně postiženými dětmi, mládeží, seniory a jejich rodinami. Podílí se na vzniku koncepcí rehabilitačních programů péče o zdravotně postižené děti, mládež a seniory v oblasti výchovně vzdělávací, zdravotní, sociální a pracovní a realizuje je. Organizuje vzdělávací akce, odborné semináře, kurzy, školení a další akce v rámci své působnosti. Organizuje specifické pobytové, volnočasové, táborové a sportovní akce a další aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením a jejich rodiny a seniory zaměřené na podporu jejich integrace. Vydává a distribuuje publikace a informační materiály, zajišťuje poradenské a kontaktní služby dětem a mládeži se zdravotním postižením a jejich rodinám a seniorům.

Klub spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, státními i nestátními organizacemi, spolky, dalšími organizacemi a hnutími, odborníky i jednotlivci zabývajícími se problematikou dětí a mládeže se zdravotním postižením a jejich rodin a seniorů.

Klub navazuje a udržuje zahraniční styky.

Klub se sdružuje s dalšími právnickými osobami.

Klub deleguje své zástupce do dalších organizací.

III.

Orgány klubu

1. Členská schůze

Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která se schází minimálně jednou ročně a svolává ji výbor klubu nejméně 30 dnů před jejím konáním.

Členská schůze:

 • Projednává zprávu o činnosti klubu a zprávu o hospodaření klubu.
 • Volí a odvolává členy výboru klubu.
 • Volí své zástupce ve vztahu k jiným právnickým osobám s obdobným posláním.
 • Do působnosti členské schůze patří další práva a povinnosti stanovená zákonem.

Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů klubu.

Předseda výboru klubu zajistí vyhotovení zápisu z jednání členské schůze do 30 dnů od jejího konání. Každý člen klubu má právo nahlížet do zápisu z jednání členské schůze klubu.

2. Výbor klubu

Výbor klubu je složen z volených zástupců klubu. Volí a odvolává jej členská schůze. Počet členů výboru klubu je 3.

Výbor klubu:

 • Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu a odvolává je.
 • Řídí práci a zajišťuje plnění úkolu klubu v období mezi členskými schůzemi.
 • Rozhoduje o přijetí a případném vyloučení člena klubu.
 • Odpovídá za hospodaření klubu.
 • Schvaluje rozpočet klubu a plán činnosti klubu.
 • Schvaluje zprávu o hospodaření klubu.
 • Vypracovává zprávu o činnosti klubu za předchozí rok.
 • Zajistí zápis každého nového člena do seznamu členů a výmaz osob, jimž zaniklo členství v klubu.

Funkční období členů výboru klubu je 5 leté.

3. Předseda a místopředseda klubu

Předseda nebo místopředseda klubu zastupují klub navenek, jako jeho statutární orgán. Každý z nich tak může činit samostatně.

Předseda a místopředseda jsou voleni výborem klubu z členů výboru klubu. První předseda a místopředseda klubu jsou voleni ustavující schůzí.

IV. 

Členství, vznik a zánik

Členem klubu se může stát každý občan České republiky, i cizí státní příslušník, starší 18 let.

Členství v klubu vzniká rozhodnutím o přijetí výborem klubu po podání přihlášky.

Členství v klubu zaniká vystoupením, smrtí, vyloučením rozhodnutím výboru klubu.

Vyloučen může být člen, který závažně porušuje povinnosti člena klubu a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě výboru klubu. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li takové porušení povinností klubu zvlášť závažnou újmu.

Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen písemně; v návrhu musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, vůči kterému návrh směřuje, musí mít možnost se s návrhem seznámit, žádat o jeho vysvětlení a doložit vše, co může být v jeho prospěch.

Klub vede seznam členů klubu, který není veřejně přístupný a je využíván pouze pro potřebu činnosti klubu.

V seznamu členů klubu se vedou: údaje o jménu, příjmení, datu narození, údaje o adrese pro doručování. Změny těchto údajů je člen klubu povinen oznámit výboru klubu bez zbytečného odkladu.

V.

Práva a povinnosti členů klubu

Člen má právo volit a být volen do výboru klubu.

Člen má právo podílet se na všech výhodách, službách a akcích pořádaných klubem.

Člen má právo vyjadřovat se ke všem otázkám činnosti klubu.

Člen má povinnost řídit se stanovami klubu, rozvíjet vnitřní život klubu, dle svých možností a schopností přispívat k činnosti klubu a vykonávat funkce, do kterých byl zvolen.

VI.

Majetek a financování

 • Majetek klubu

Klub je právnickou osobou a k plnění svých úkolů využívá vlastního majetku.

Hospodaření s majetkem klubu se řídí obecně závaznými právními předpisy a stanovami klubu.

 • Financování činnosti klubu

Příjmy klubu tvoří zejména:

 • Dotace a granty od právnických osob
 • Peněžité a nepeněžité dary od fyzických a právnických osob
 • Výnosy z dobrovolného vstupného na akcích klubu
 • Výnosy z prodeje výrobků vyrobených svépomocí v rámci akcí pořádaných klubem

Zisk klubu může být použit pouze pro činnost klubu včetně nákladů na jeho správu.

Při zániku klubu bude provedeno vypořádání v souladu s platnými právními předpisy.

VII.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti stanovami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení ustavující členskou schůzí.

Ve Velké Bystřici dne 10. 4. 2018